Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door RetroRoad (hierna: de verhuurder) met de huurder worden overeengekomen;
 • De boeking is definitief na een eerste betaling van 10% van de totale huursom met een minimum van € 100,-. Door middel van deze betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van verhuurder, ook gepubliceerd op www.retroroad.nl;
 • Het door de huurder ingevulde boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met de door de huurder ondertekende huurovereenkomst en met deze algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder;
 • De camper mag enkel bestuurd worden door de huurder of de in de huurovereenkomst genoemde gemachtigde tweede bestuurder. Deze bestuurders dienen minimaal 3 jaar een geldig Nederlands B-rijbewijs te bezitten en 25 jaar of ouder te zijn, tenzij anders overeengekomen;
 • De huurder en de eventueel gemachtigde tweede bestuurder dienen zich te legitimeren met een geldig NL-rijbewijs EN een paspoort of ID-kaart;
 • Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn vastgelegd.

 

2. Annulering

 • De huurder dient de aangegane huurovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven. Als annuleringsdatum geldt de datum van terpostbezorging;
 • Bij annulering is de huurder het navolgende percentage van de huursom verschuldigd:

– tot 6 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode: 50%

– vanaf 6 tot 3 weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode: 75%
– vanaf 3 weken tot aanvang van de overeengekomen huurperiode: 100%;

 • Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper resulteert niet in restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

 

3. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

 • tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK);
 • in goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
 • met bijbehorende documenten als kentekenbewijs en verzekeringsbewijs;
 • met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper en toebehoren;
 • met veiligheidspakket: brandblusser, gevarendriehoek en veiligheidsvesten.

 

4. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

 • de verschuldigde huurkosten, de borgsom, de vaste schoonmaakkosten dan wel de annuleringssom voorafgaand aan de aanvang van de overeengekomen huurperiode te voldoen;
 • de camper en inventaris zorgvuldig, overeenkomstig de bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • de camper niet aan derden in gebruik te geven of te verhuren;
 • tijdens de huurperiode zorgvuldig met de camper om te gaan en zorg te dragen voor de juiste brandstof (beslist géén euro95/E10!) en andere vanzelfsprekende zaken als diefstalpreventie, een juist oliepeil en juiste bandenspanning (conform aanwijzingen) etc.;
 • zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een reisverzekering;
 • de camper niet buiten Europa te brengen, tenzij anders overeengekomen;
 • niet te roken in de camper;
 • niet te rijden in de camper als de huurder onder invloed is van alcohol of drugs;
 • niet met de camper een parkeergarage in te rijden (gezien de hoogte van de camper);
 • schriftelijk toestemming te vragen aan de verhuurder ten aanzien van het eventueel meenemen van huisdieren.

 

5. Halen en brengen van de camper

 • Ophalen van de camper door de huurder kan vanaf 15.00 uur. De camper dient op de afgesproken datum voor 11.00 uur teruggebracht te zijn, in dezelfde staat als waarin het voertuig ontvangen is. Deze genoemde tijden zijn bindend, tenzij anders overeengekomen;
 • De sleutels van de camper dienen door de huurder persoonlijk aan de verhuurder overhandigd te worden;

 

6. Tekortkomingen

 • Komt een der partijen zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet na, dan heeft de andere partij het recht de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (wanprestatie). Dat is alleen anders, als de tekortkoming van een zodanig bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is;
 • Bij tekortkoming door huurder respectievelijk verhuurder bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de huurder respectievelijk verhuurder kan worden toegerekend (overmacht);
 • Bij ontbinding of respectievelijk gedeeltelijke ontbinding restitueert de verhuurder de eventuele betaalde huur – en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk;
 • Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van de huursom per dag, vermeerderd met een boete van €100,- per dag dat de camper te laat binnen komt en vergoeding van verdere schade.

 

7. Kosten

 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof (beslist géén euro95/E10!), olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder;
 • De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder;
 • De huurder dient zich te allen tijde met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten: tel. 0(031)6-38281505
 • Het op eigen beweging laten herstellen van defecten en/of gebreken, uitvoeren van reparaties, leidt nimmer tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten;
 • De, na verkregen toestemming van verhuurder, gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed, na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde facturen en na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde facturen en onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde facturen, geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie;
 • Indien na terugstorting van de borgsom blijkt, dat in de huurperiode de desbetreffende huurder met de camper een verkeersovertreding heeft begaan, en daarvoor een boete moet betalen, dan stuurt de verhuurder de huurder een factuur overeenkomstig de boete en vermeerderd met administratiekosten. De factuur dient binnen 14 dagen na datum terpostbezorging te worden voldaan op de in de factuur vermelde bankrekening.

 

8. Schade

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname en/of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. Tel. 0(031)6-38281505;
 • Het eigen risico op de camper bedraagt € 1.000,- per schade. Dit eigen risico kan desgewenst door de huurder afgekocht worden via verzekeraar attenta.nl;
 • Indien blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor betaling van de schade aan de camper danwel het eigen risico, dan wordt het resterende bedrag aan de huurder in rekening gebracht;
 • Huurder is verplicht het Bearlock versnellingsbakslot te gebruiken bij het verlaten van de camper. Bij verlies van de camper in combinatie met het niet kunnen overhandigen van de Bearlock-sleutel, wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor de vervangingswaarde van de camper;
 • De huurder is aansprakelijk voor schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze gedekt zijn door de lopende verzekering van de camper;
 • Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen door de huurder vallen te allen tijde onder de aansprakelijkheid van de huurder en de kosten hiervan zullen ook verhaald worden op de huurder;
 • Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, om welke reden dan ook, is de huurder verplicht tot vergoeding van de directe schade én de gevolgschade aan de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen tevens voor rekening van de huurder;
 • Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke of materiële schade en/of kosten van de huurder en/of diens reisgezelschap en/of derden, ontstaan door het gebruik van de camper, technische mankementen en/of aanrijdingschade;
 • Alle schades die buiten de dekking van de verzekering vallen, zullen door de verhuurder getaxeerd worden, rekening houdend met de dagwaarde en reparatiekosten. Deze taxatie is bindend.

 

9. Betalingen

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden of overhandigde factuur. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

 • binnen 14 dagen na boeking een betaling van 10% van de totale huursom met een minimum van € 100,-, over te schrijven op de bankrekening van de verhuurder, zijnde NL 61 RABO 0347 8511 42 t.n.v. H.F. Lebbink, RetroRoad;
 • het restant van de huursom en de waarborgsom dienen uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode op het bankrekeningnummer van de verhuurder betaald te zijn. Op het moment dat de camper in dezelfde staat wordt ingeleverd als waarin deze is meegenomen, wordt de borgsom binnen 7 dagen teruggestort. Bij geconstateerde afwijkingen wordt de borgsom na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen zo snel mogelijk overgemaakt op de bankrekening van de huurder;
 • indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke – of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Verhuurder behoudt te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter;
 • indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen drie weken voor de vertrekdatum, dient de huurder de verschuldigde huurkosten, de borgsom en de vaste schoonmaakkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week na boeking, te voldoen.

 

10. Schoonmaken

 • De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
  • buitenzijde en binnenzijde schoon;
  • volle brandstoftank.
 • De camper dient door de huurder met volle brandstoftank (beslist géén euro95/E10!) en in “een normaal gebruikte staat” te worden teruggebracht. De verhuurder brengt de huurder een vast bedrag van € 90,- in rekening voor het schoonmaken van de camper;
 • Indien de binnenzijde van de camper vervuild wordt ingeleverd, worden, naast bovengenoemde vaste schoonmaakkosten, de volgende bedragen in rekening gebracht:
  • binnenzijde vervuild € 35,-
  • keuken vervuild € 35,
  • bekleding vervuild € 80,-
  • geurvrij maken € 100,-
 • Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening worden gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van de bij uitgifte voor akkoord getekende checklist.

Take the long way home !

Wij bevelen je graag de tofste  routes en activiteiten aan.
Wil je op pad met een grote groep? Wij zorgen dat de barbecue rookt op bestemming!